Welcome

Burbank Unified School District Volunteer Application

Hello and welcome to Burbank Unified School District. 

We appreciate your interest in volunteering for the District Volunteer Program. Our district offers a variety of activities you may choose from when volunteering your time. Simply complete and submit a volunteer application and upon approval you will receive instructions on next steps.

It is very important that the information you enter on the application matches your government issued identification card including your full legal name. It is important that you provide a valid email address so you can be notified as to the status of your application and for future communication. If you are unable to provide an email address, you may use the district’s email address of Volunteer@burbankusd.org. You will be notified by the school when your application is complete when using the district email address. All information collected on the application will remain confidential and not be shared outside the volunteer program.

If you have any questions about the application, please request to speak with a volunteer representative at your school site.

Thank you,

District Volunteer Coordinator

Ողջույն և բարի գալուստ Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջան

 Մենք շատ ուրախ ենք, որ դուք հետաքրքրված եք շրջանի կամավորների ծրագրով: Մեր շրջանը տարբեր միջոցառումներ է կազմակերպում, որոնց դուք կարող եք մասնակցել կամավոր աշխատանք կատարելու համար: Ձեզ պետք է միայն լրացնել և շրջանին հանձնել կամավորների ծրագրի դիմումնագիր և այն հաստատվելուց հետո, դուք հրահանգներ կստանաք թե ինչ անել:

 Շատ կարևոր է, որ դիմումնագրում տրված ձեր տեղեկությունը համապատասխանի պետության կողմից տրված ձեր անձը հաստատող փաստաթղթերի հետ: Դուք պետք է նաև նշեք ձեր լրիվ անունը: Կարևոր է նաև ներկայացնել էլեկտրոնային փոստի հասցե, ձեր դիմումնագրի կարգավիճակը պարզելու և ապագայում հաղորդակցման մեջ մտնելու համար: Եթե դուք չունեք էլեկտրոնային փոստի հասցե, դուք կարող եք օգտվել շրջանի կամավորների ծրագրի էլեկտրոնային հասցեից Volunteer@burbankusd.org : Դպրոցը ձեզ տեղյակ կպահի ձեր դիմումնագրի ընդունման մասին, եթե դուք օգտվեք այս էլեկտրոնային հասցեից: Դիմումնագրում տրված անձնական բոլոր տեղեկությունը կմնա գաղտնի և դուրս չի տրվի կամավորների ծրագրից դուրս:

 Կամավորների ծրագրի դիմումնագրի մասին հավելյալ տեղեկությունների դեպքում, խնդրում եք խոսել ձեր դպրոցի կամավորների ծրագրի կազմակերպիչի հետ:

 Շնորհակալություն,

Շրջանի Կամավորների ծրագրի կազմակերպիչ


Personal Information

Personal Information

Phone number is required
Please note: An email will be sent to the email address entered to inform you of the status of your application. If you do not have access to email, please enter Volunteer@burbankusd.org and a district administrator will call you regarding the status. Your email address will remain private.
School Preferences

Please select the schools at which you wish to volunteer

Functions

Please select the functions from the list below (select all that apply)

Organizations

Please select the organization(s) on behalf of which you are volunteering (if not applicable, select "None")

Disclaimer

Please read the disclaimer below and provide your signature

By approving and submitting this application, you are agreeing to abide by the rules and regulations of the District Volunteer Program. One or more of the volunteer activities you have selected may require you to provide your government issued ID, driver's license, automobile insurance, tuberculosis risk assessment or finger prints with a background criminal check.  There may be a fee associated with these requirements.

I understand that if I am going to be a volunteer driver for any student(s), other than my own children, on any District-approved field trip or any school-related activity, I must receive prior written permission from the site Principal and I must provide proof of liability insurance in the amount of at least $100,000 per occurrence.

While acting in the capacity of a Burbank Unified School District volunteer, I understand that I must wear proper site or District identification in accordance with District regulations.  It is understood that without this identification, I may be asked to vacate the premises.

To ensure the safety of our students, staff and all persons involved in the learning process, Burbank Unified School District may conduct a background check of volunteers. By approving and submitting this application, I acknowledge this requirement and permit the District to access State and Federal maintained criminal history records and Department of Motor Vehicles information.  It is understood that this information will be held in the strictest confidence and may not be used for any other purposes.

I certify that all statements made on this application are true and complete to the best of my knowledge. I understand that any false statements or incomplete information will subject me to disqualification or dismissal as a volunteer for the Burbank Unified School District.

The Burbank Unified School District is committed to equal opportunity for all individuals in education. District programs and activities shall be free from discrimination based on disability, gender, gender identity, gender expression, genetic information, nationality, race or ethnicity, religion, sexual orientation, or association with a person or group with one or more of these actual or perceived characteristics.

Please complete or review these documents:

Medical Provider Network Packet
TB Risk Assessment
Volunteer Technology User Agreement

Հաստատելով և մեզ ներկայացնելով այս դիմումնագիրը, դուք համաձայնվում եք ենթարկվել շրջանի կամավորների ծրագրի օրենքներին և կանոնադրություններին: Ձեր ընտրած մեկ կամ մի քանի միջոցառումների ընթացքում կամավոր աշխատանք կատարելու համար, դուք պետք է ներկայացնեք պետության կողմից տրված ձեր անձը հաստատող լուսանկարով փաստաթուղթ (ID), վարորդական իրավունք, ավտոմեքենայի ապահովագրություն, թոքախտի բացակայության մաշկի քննություն կամ մատնահետք, ձեր քրեական անցյալը ստուգելու համար: Կարող է մի որոշ գումար գանձվել  այս պահանջներին բավարարելու համար:

Ես հասկանում եմ, որ եթե ես կամավոր կերպով իր սեփական ավտոմեքենայով աշակերտ (ներ) եմ տեղափոխում, իմ երեխաներից բացի, շրջանի կողմից հաստատված էքսկուրսիաների կամ արշավների կամ էլ դպրոցի հետ կապված որևէ միջոցառման ժամանակ, ինձ պետք է նախորոք ստանալ դպրոցի տնորենի գրավոր համաձայնագիրը և ավտոմեքենայի ապահովագորության ապացույց ցույց տալ, որը արժե գոնե 100 000 դոլար՝ վթարի դիմաց հատուցելու համար:

Որպես Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի կամավոր, ես հասկանում եմ, որ ըստ շրջանի կանոնադրության, պետք է միշտ դպրոցի կամ շրջանի կողմից տրված անցաթուղթ կրել: Ես հասկանում եմ, որ առանց այս անցաթղթի իմ մուտքը դպրոց կարգելվի:

Մեր աշակերտների, դպրոցի աշխատակազմի և կրթության գործում դեր խաղացող այլ անձանց անվտանգությունը ապահովելու համար, Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանը պետք է ստուգի ձեր ով լինելը: Հաստատելով և մեզ հանձնելով այս դիմումնագիրը, ես հասկանում եմ այդ պահանջը և թույլ եմ տալիս շրջանին ձեռք բերել նահանգային, դաշնային և ավտոմեքենաների գրասենյակի (DMV) փաստեր իմ քրեական անցյալի վերաբերյալ: Ես հասկանում եմ, որ այս տեղեկությունը գաղտնի կպահվի և չի օգտագործվի այլ նպատակներով:

Ես հաստատում եմ, որ այս դիմումնագրում տրված իմ բոլոր տեղեկությունը ճիշտ է և ամբողջական: Ես հասկանում եմ, որ իմ կողմից տրված որևէ կեղծ ցուցմունք կամ կիսատ տեղեկություն, որպես  Բրբենքի Դպրոցների Միացյալ Շրջանի կամավոր, մերժման կհանգեցնի:

Բրբենքի Միացյալ Դպրոցական Շրջանը հետևում է, որ կրթության մէջ հավասարություն լինի բոլոր անհատների համար: Շրջանի ծրագրերն ու գործունեությունները զերծ պիտի լինեն անկարողության, սեռային ինքնության, սեռային արտահայտության,  ցեղային տեղեկատվության, ազգային, ռասսայի կամ էթնիկական պատկանելիության, կրոնի, սեռական  կողմնորոշման կամ նման նկարագրային հատկանիշներ ունեցող մարդկանց կամ խմբերի մեկ կամ մի քանի հատկանիշներ ունեցողների դեմ խտրականություն գործադրելուց:

Խնդրում ենք կարդալ և լրացնել հետևյալ փաստաթղթերը.

Medical Provider Network Packet - Բժշկական ապահովագրության ապացույց
TB Risk Assessment - Թոքախտից զերծ լինելու մաշկի քննություն
Volunteer Technology User Agreement Կամավորների տեխնոլոգիայից օգտվելու համաձայնագիր


By signing your name you agree to all the above statements. Use the mouse or touch screen to sign.
Done

Thank You

Your volunteer application has been successfully submitted and will be reviewed per the district’s volunteer policy. In the near future, you will be notified as to your volunteer status. If you have any questions, please request to speak with a volunteer representative at the school site. Remember, that by submitting this application, you are agreeing to abide by the rules and regulations of the District Volunteer Program.

One or more of the volunteer activities you have selected may require you to provide your government issued ID, driver's license, automobile insurance, tuberculosis risk assessment or finger prints with a background criminal check. 

ALL volunteer activities require that you submit a tuberculosis risk assessment and government ID to the school site.

Overnight and transportation activities require that you submit to fingerprinting which includes a criminal background check. Transportation activities also require a copy of your driver's license and automobile insurance (showing your coverage for liability). There may be a fee associated with these requirements.

Thank you,
District Volunteer Coordinator

Կամավորների ծրագրի մասնակցության ձեր դիմումնագիրը հաջողությամբ է ընդունվել և կվերանայվի շրջանի կամավորների ծրագրի օրենքների համաձայն: Մոտ ապագայում, ձեզ տեղյակ կպահենք դիմումնագրի կարգավիճակի մասին: Հավելյալ հարցերի դեպքում, խնդրում ենք կապ հաստատել դպրոցի կամավորների ծրագրի կազմակերպիչի հետ: Խնդրում ենք հիշել, որ լրացնելով այս դիմումնագիրը, դուք պետք է ենթարկվեք շրջանի կամավորների ծրագրի օրենքներին և կանոնադրություններին:

Ձեր ընտրած մեկ կամ մի քանի միջոցառումների ընթացքում կամավոր աշխատանք կատարելու համար, դուք պետք է ներկայացնեք պետության կողմից տրված ձեր անձը հաստատող լուսանկարով փաստաթուղթ (ID), վարորդական իրավունք, ավտոմեքենայի ապահովագրություն, թոքախտի բացակայության մաշկի քննություն կամ մատնահետք, ձեր քրեական անցյալը ստուգելու համար:

Որպես կամավոր դպրոցի ԲՈԼՈՐ միջոցառումների մասնակցելու համար դուք պետք է դպրոցին ներկայացնեք թոքախտի բացակայության մաշկի քննության ապացույց և պետության կողմից տրված ձեր անձը հաստատող լուսանկարով փաստաթուղթ:

Եթե դուք մասնակցում եք գիշերային և ավտոմեքենայից օգտվող միջոցառումների, դուք պետք է մատնահետք հանձնեք, ձեր քրեական անցյալը ստուգելու համար: Տրանսպորտային միջոցառումների ընթացքում դուք պետք է ներկայացնեք վարորդական իրավունք և ավտոմեքենայի ապահովագրություն (ցույց տալու համար ձեր ունեցած պատասխանատվության  (liabilitycoverage) ապահովագրությունը): Կարող է մի որոշ գումար գանձվել  այս պահանջներին բավարարելու համար:

Շնորհակալություն,

Շրջանի կամավորների ծրագրի կազմակերպիչ